Plum Condo Rangsit Alive

ข้อมูลโครงการ

Plum Condo Rangsit ALIVE

ชื่อโครงการ : Plum Condo Rangsit Alive
เจ้าของโครงกำร : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ : 700 เมตร ถึงมหาวิทยำลัยกรุงเทพ (จำกถนนทางเข้ำหลักโครงกำร)
ติดถนนใหญ่พหลโยธิน คลองหลวง ปทุมธานี
พื้นที่โครงการ : ประมาณ 11 ไร่

รายละเอียดโครงการ : คอนโดมิเนียม 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร จำนวน 1,032 ยูนิต

แบบห้องชุด :

1 ห้องนอน 26.25 ตร.ม.
1 ห้องนอนพลัส 34.5 ตร.ม.
2 ห้องชุดรวมกัน 52.5 ตร.ม