Step 1: การยื่นขอสินเชื่อ
และการโอนเงินสด

1. ยื่นสินเชื่อผ่านโครงการ

ขั้นตอนสั้นๆ แค่เตรียมเอกสารตามรายการดังนี้ แล้วนำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ทางโครงการเป็นผู้จัดหาให้ที่สำนักขายฯ จำนวน 4 ชุด
สินเชื่อ : ยื่นสินเชื่อผ่านทางโครงการ
สินเชื่อ : ยื่นสินเชื่อด้วยตัวเอง
โอนเงินสด : แบบบุคคลธรรมดา
โอนเงินสด : แบบนิติบุคคล
รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
1. สำเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ (ตนเอง+คู่สมรส+สมรสไม่จดทะเบียน)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ตนเอง+คู่สมรส+สมรสไม่จดทะเบียน)
3. ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
4. ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) / บันทึกแจ้งความแยกกันอยู่ (กรณีไม่จดทะเบียนสมรส)
5. ใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
6. ใบแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน / ธุรกิจส่วนตัวแสดงบัญชีกิจการเพิ่ม
7. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
8. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) กรณีไม่มีรายได้อื่นๆเสริม
9. ทะเบียนการค้า หรือสัญญาเช่า
10. รูปถ่ายกิจการ 3 รูป พร้อมแผนที่กิจการ
11. หนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
12. สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น/หนังสือบริคณห์สนธิ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
*ในกรณีที่คุณแปลงสัญชาติ กรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
1. สำเนาหลักฐานการแปลงสัญชาติของผู้ซื้อและคู่สมรส
2. สำเนาหลักฐานการแปลงชื่อ/ชื่อสกุล ของผู้ซื้อและคู่สมรส
3. สำเนาประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องการแปลงสัญชาติ
** หมายเหตุ
1. หลักฐานที่จัดเตรียมในการข้างต้น จำนวน 4 ชุด ใช้เพื่อประกอบการ : ยื่นขอสินเชื่อธนาคาร/กรมที่ดิน/ขอไฟฟ้า/เข้าแฟ้มประวัติลูกค้า/เข้าแฟ้มทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
2. กรณีมีผู้กู้ร่วม ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานตามรายการในข้างต้น
3. กรณีโอนสด ต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่ข้อ 1-5 (จำนวน 4 ชุด)
ดาวน์โหลด 5 ขั้นตอน
รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
1. สำเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ (ตนเอง+คู่สมรส)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
4. ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) / บันทึกแจ้งความแยกกันอยู่ (กรณีไม่จดทะเบียนสมรส)
5. ใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
6. ใบแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน / ธุรกิจส่วนตัวแสดงบัญชีกิจการเพิ่ม
7. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
8. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) กรณีไม่มีรายได้อื่นๆเสริม
9. ทะเบียนการค้า หรือสัญญาเช่า
10. รูปถ่ายกิจการ 3 รูป พร้อมแผนที่กิจการ
11. หนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
12. สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น/หนังสือบริคณห์สนธิ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
13. หนังสือรับรองสิทธิ์จากหน่วยงาน (กรณียื่นกู้สวัสดิการ)
14. เอกสาร อช.2 (หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด) ซึ่งขอรับได้จากทางโครงการ
15. สัญญาจะซื้อจะขาย
*ในกรณีที่คุณแปลงสัญชาติ กรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
1. สำเนาหลักฐานการแปลงสัญชาติของผู้ซื้อและคู่สมรส
2. สำเนาหลักฐานการแปลงชื่อ/ชื่อสกุล ของผู้ซื้อและคู่สมรส
3. สำเนาประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องการแปลงสัญชาติ
** หมายเหตุ
1. หลักฐานที่จัดเตรียมในการข้างต้น จำนวน 4 ชุด ใช้เพื่อประกอบการ : ยื่นขอสินเชื่อธนาคาร/กรมที่ดิน/ขอไฟฟ้า/เข้าแฟ้มประวัติลูกค้า/เข้าแฟ้มทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
2. กรณีมีผู้กู้ร่วม ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานตามรายการในข้างต้น
3. กรณีโอนสด ต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่ข้อ 1-5 (จำนวน 4 ชุด)
ดาวน์โหลด 5 ขั้นตอน
รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียม
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
4. สำเนาใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
5. สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ/สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ/สกุล)
ดาวน์โหลด 5 ขั้นตอน
รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียม
1. หนังสือจดทะเบียนบริษัทล่าสุด ไม่เกิน 30 วัน / ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
2. รับรองสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเอกสารของผู้รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนของบริษัท
3. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ)
4. บัญชีกระแสรายวัน/ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
5. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6. หนังสือบริคณห์สนธิสิ้นสุดไม่เกิน 30 วัน
ดาวน์โหลด 5 ขั้นตอน
Step 2: ตรวจรับมอบห้องชุด
เพื่อความพร้อมเข้าอยู่อาศัย

2. ตรวจรับมอบห้องชุด

ตรวจความเรียบร้อยห้องชุดของคุณ ให้พร้อมเข้าอยู่ได้ทันที ด้วยขั้นตอนง่ายๆ แบบสบายๆ
ขั้นตอนการตรวจรับมอบห้องชุด
1. ลงทะเบียน
2. ตรวจรับมอบห้องชุด
3. รับทราบขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า
4. พบปะสถาบันการเงิน พร้อมดอกเบี้ยและโปรโมชั่นพิเศษ เลือกสรรอุปกรณ์ตกแต่งห้องชุด ระบบ Internet โทรศัพท์ และอื่นๆ ในราคาพิเศษ
5. ก่อนกลับแวะทานอาหารและของว่าง เครื่องดื่ม อร่อยๆ
ดาวน์โหลด 5 ขั้นตอน
Step 3: มอบอำนาจให้
โครงการเป็นผู้ดำเนินการ

3. มอบอำนาจให้โครงการเป็นผู้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์

หลังจากดำเนินการผ่านขั้นตอนที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว (ดูตัวอย่างเอกสารได้ที่นี่)
ดาวน์โหลด : ตัวอย่างเอกสารการมอบอำนาจให้โครงการเป็นผู้ดำเนินการ
1
หนังสือมอบอำนาจ
(กรณีโอนเงินสด)
2
หนังสือมอบอำนาจ
(กรณีจำนอง)
3
หนังสือยืนยัน
สถานะโสด
4
หนังสือยินยอม
การทำนิติกรรม
(กรณีสมรส)
ดาวน์โหลด 5 ขั้นตอน
Step 4: รับเอกสาร
การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด

4. รับเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด

4.1 กรณียื่นสินเชื่อ
รับเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด กรณีใช้สินเชื่อ หลังจากดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดินแล้วเสร็จ 3 วัน โดยติดต่อรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า
เอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด กรณีใช้สินเชื่อ
1. เล่มทะเบียนบ้าน
2. เอกสารสำเนา อช.23 ฉบับผู้ซื้อ (หนังสือสัญญา, สัญญาซื้อขายห้องชุด)
3. สัญญาจำนอง ฉบับผู้จำนอง
4. สำเนา อช.2 (หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด)
5. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมโอน
4.2 กรณีโอนกรรมสิทธิ์ด้วยเงินสด
เอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ห้อง กรณีโอนเงินสด
เอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด กรณีโอนเงินสด
1. เล่มทะเบียนบ้าน
2. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ฉบับจริง
3. เอกสาร อช.23 ฉบับผู้ซื้อ (สัญญาซื้อขายห้องชุด)
4. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมโอน
ดาวน์โหลด 5 ขั้นตอน
Step 5: ติดต่อนิติบุคคล
รับ Gift Box เพื่อเข้าอยู่อาศัย

5. ติดต่อฝ่ายนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อรับ Gift Box

รับชุดอุปกรณ์ และคู่มือการอยู่อาศัย พร้อมเข้าอยู่ได้ทันที
ชุดอุปกรณ์ และคู่มือการอยู่อาศัย
1. คู่มือการอยู่อาศัย
2. กุญแจห้องชุด
3. คีย์การ์ด
4. สติ๊กเกอร์จอดรถ
5. Remote Control เครื่องปรับอากาศ
6. Gift Box ตามโปรโมชั่น (ถ้ามี)
ดาวน์โหลด 5 ขั้นตอน