• My-plum my-style ครั้งที่2 2018

แจ้งเลื่อนการประกาศผล

แจ้งเลื่อนการประกาศผล

ทางทีมงานขอเปลี่ยนแปลง
การประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ
กิจกรรม My Plum My Style 
จากเดิมวันที่ 1 ก.ค. 61
เป็นวันที่ 6 ก.ค. 61
ขออภัยในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้