ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี รับรางวัล Samsung Galaxy note 3


จากกิจกรรม ลงทะเบียนรับโชค จากโครงการ Plum Condo พหลโยธิน 89

คุณวิกานดา ก๊กมาศ
คุณจารุนันท์ ปัญญาเพชรสวัสดิ์
คุณวโรดม ตั้งวิบูลย์พรพันธ์
คุณพรรณธินี แซ่ตั้ง
คุณเสฏฐนันท์ ช่อฟ้า
คุณภณิตา ไตรยราช
คุณอารีวรรณ ลดารุ่งโรจน์
คุณเวณิกา บุญทอง
คุณพลาวัสก์ สุวรรณวานิชกุล
คุณวณัฐฐา รัตนปทุมวงศ์

*ผู้โชคดีจากการสุ่มรายชื่อจับรางวัล เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด