Customer Mortgages มาดู 5 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อส่งมอบ พลัม คอนโด สู่มือคุณ

ยื่นสินเชื่อผ่านโครงการ

ขั้นตอนสั้นๆ แค่เตรียมเอกสารตามรายการดังนี้ แล้วนำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ที่ทางโครงการเป็นผู้จัดหาให้ที่สำนักขายฯ จำนวน 4 ชุด

1
รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
1. สำเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ (ตนเอง+คู่สมรส+สมรสไม่จดทะเบียน)CheckedChecked
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ตนเอง+คู่สมรส+สมรสไม่จดทะเบียน)CheckedChecked
3. ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)CheckedChecked
4. ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) / บันทึกแจ้งความแยกกันอยู่ (กรณีไม่จดทะเบียนสมรส)CheckedChecked
5. ใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)CheckedChecked
6. ใบแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน / ธุรกิจส่วนตัวแสดงบัญชีกิจการเพิ่มCheckedChecked
7. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน)Checked
8. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) กรณีไม่มีรายได้อื่นๆเสริมChecked
9. ทะเบียนการค้า หรือสัญญาเช่าCheckedChecked
10. รูปถ่ายกิจการ 3 รูป พร้อมแผนที่กิจการChecked
11. หนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุไม่เกิน 3 เดือน)Checked
12. สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น/หนังสือบริคณห์สนธิ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)Checked
*ในกรณีที่คุณแปลงสัญชาติ กรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
1. สำเนาหลักฐานการแปลงสัญชาติของผู้ซื้อและคู่สมรสCheckedChecked
2. สำเนาหลักฐานการแปลงชื่อ/ชื่อสกุล ของผู้ซื้อและคู่สมรสCheckedChecked
3. สำเนาประการศราชกิจจานุเบกษาเรื่องการแปลงสัญชาติCheckedChecked
** หมายเหตุ
 1. หลักฐานที่จัดเตรียมในการข้างต้น จำนวน 4 ชุด ใช้เพื่อประกอบการ : ยื่นขอสินเชื่อธนาคาร/กรมที่ดิน/ขอไฟฟ้า/เข้าแฟ้มประวัติลูกค้า/เข้าแฟ้มทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
 2. กรณีมีผู้กู้ร่วม ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานตามรายการในข้างต้น
 3. กรณีโอนสด ต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่ข้อ 1-5 (จำนวน 4 ชุด)
รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
1. สำเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ (ตนเอง+คู่สมรส)CheckedChecked
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ตนเอง+คู่สมรส)CheckedChecked
3. ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)CheckedChecked
4. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า (ถ้ามี) / บันทุกแจ้งความแยกกันอยู่ (กรณีไม่จดทะเบียนสมรส)CheckedChecked
5. ใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)CheckedChecked
6. ใบแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน / ธุรกิจส่วนตัวแสดงบัญชีกิจการเพิ่มCheckedChecked
7. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน)Checked
8. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) กรณีไม่มีรายได้อื่นๆ เสริมChecked
9. ทะเบียนการค้า หรือสัญญาเช่าCheckedChecked
10. รูปถ่ายกิจการ 3 รูป พร้อมแผนที่กิจการChecked
11. หนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุไม่เกิน 3 เดือน)Checked
12. สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น/หนังสือบริคณห์สนธิ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)Checked
13. หนังสือรับรองสิทธิ์จากหน่วยงาน (กรณียื่นกูสวัสดิการ)Checked
14. เอกสาร อช.2 (หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด) ซื่งขอรับได้จากทางโครงการCheckedChecked
15. สัญญาจะซื้อจะขายCheckedChecked
*ในกรณีที่คุณแปลงสัญชาติ กรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
1. สำเนาหลักฐานการแปลงสัญชาติของผู้ซื้อและผู้สมรสCheckedChecked
2. สำเนาหลักฐานการแปลงชื่อ/ชื่อสกุล ของผู้ซื้อและผู้สมรสCheckedChecked
3. สำเนาประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องการแปลงสัญชาติCheckedChecked
** หมายเหตุ
 1. หลักฐานที่จัดเตรียมในการข้างต้น จำนวน 4 ชุด ใช้เพื่อประกอบการ : ยื่นขอสินเชื่อธนาคาร/กรมที่ดิน/ขอไฟฟ้า/เข้าแฟ้มประวัติลูกค้า/เข้าแฟ้มทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
 2. กรณีมีผู้กู้ร่วม ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานตามรายการในข้างต้น
 3. กรณีโอนสด ต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่ข้อ 1-5 (จำนวน 4 ชุด)
รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียม
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
4. ใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
5. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ/สกุล)
รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียม
1. หนังสือจดทะเบียนบริษัทล่าสุด ไม่เกิน 30 วัน / ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
2. รับรองสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน โดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารของผู้รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนของบริษัท
3. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ)
4. บัญชีกระแสรายวัน/ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
5. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6. หนังสือบริคณห์สนธิสิ้นสุดไม่เกิน 30 วัน

ตรวจรับมอบห้องชุด

ตรวจความเรียบร้อยห้องชุดของคุณ ให้พร้อมเข้าอยู่ได้ทันที ด้วยขั้นตอนง่ายๆ แบบสบายๆ

2
ขั้นตอนการตรวจรับมอบห้องชุด
1. ลงทะเบียน
2. ตรวจรับมอบห้องชุด
3. รับทราบขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า
4. พบปะสถาบันการเงิน พร้อมดอกเบี้ยและโปรโมชั่นพิเศษ เลือกสรรอุปกรณ์ตกแต่งห้องชุด ระบบ Internet โทรศัพท์ และอื่นๆ ในราคาพิเศษ
5. ก่อนกลับแวะทานอาหารและของว่าง เครื่องดื่ม อร่อยๆ

มอบอำนาจให้โครงการเป็นผู้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์

หลังจากดำเนินการผ่านขั้นตอนที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว (ดูตัวอย่างเอกสารได้ที่นี่)

3

รับเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด

4.1 กรณียื่นสินเชื่อรับเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด กรณีใช้สินเชื่อ หลังจากดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดินแล้วเสร็จ 3 วัน โดยติดต่อ รับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า

4
เอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด กรณีใช้สินเชื่อ
1. เล่มทะเบียนบ้าน
2. เอกสารสำเนา อช.23 ฉบับผู้ซื้อ (หนังสือสัญญา, สัญญาซื้อขายห้องชุด)
3. สัญญาจำนอง ฉบับผู้จำนอง
4. สำเนา อช.2 (หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด)
5. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมโอน

4.2 กรณีโอนกรรมสิทธิ์ด้วยเงินสดเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ห้อง กรณีโอนเงินสด

เอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด กรณีโอนเงินสด
1. เล่มทะเบียนบ้าน
2. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ฉบับจริง
3. เอกสาร อช.23 ฉบับผู้ซื้อ (สัญญาซื้อขายห้องชุด)
4. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมโอน

ติดต่อฝ่ายนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อรับ Gift Box

รับชุดอุปกรณ์ และคู่มือการอยู่อาศัย พร้อมเข้าอยู่ได้ทันที

5
ชุดอุปกรณ์ และคู่มือการอยู่อาศัย
 • 1. คู่มือการอยู่อาศัย

 • 2. กุญแจห้องชุด

 • 3. คีย์การ์ด

 • 4. สติ๊กเกอร์จอดรถ

 • 5. Remote Control เครื่องปรับอากาศ

 • 6. Gift Box ตามโปรโมชั่น (ถ้ามี)