plumcondo สามัคคี

กันยายน
2558

อัพเดตความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโครงการพลัมคอนโด สามัคคี เดือน กันยายน 2558

อาคาร A
งานโครงสร้าง
  - งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ 100 %
  - งานฐานราก แล้วเสร็จ 100 %
งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ 100 %
งานระบบ แล้วเสร็จ  90 %
งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ  90 %
งานตกแต่งภายในส่วนกลาง แล้วเสร็จ  80 %
อาคาร B 
งานโครงสร้าง
  - งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ  100 %
  - งานฐานราก แล้วเสร็จ  100 %
งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ  100 %
งานระบบ  แล้วเสร็จ  60 %
งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ  50 %
งานตกแต่งภายในส่วนกลาง
อาคาร C
งานโครงสร้าง
  - งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ 100 %
  - งานฐานราก แล้วเสร็จ 100 %
งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ 50 %
งานระบบ แล้วเสร็จ 30 %
งานสถาปัตยกรรม
งานตกแต่งภายในส่วนกลาง
อาคาร D
งานโครงสร้าง
  - งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ 100 %
  - งานฐานราก แล้วเสร็จ 100 %
งานโครงสร้างพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ 100 %
งานระบบชั้น 1 แล้วเสร็จ 100 %
งานสถาปัตยกรรม
งานตกแต่งภายในส่วนกลาง
งานภายนอก
งานรั้วโครงการ แล้วเสร็จ 70 %
งานท่อและบ่อพัก แล้วเสร็จ 70 %
งานถนน แล้วเสร็จ 30 %

Progress รวม  38.00%

สิงหาคม
2558

อัพเดตความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโครงการพลัมคอนโด สามัคคี เดือน สิงหาคม 2558

อาคาร A
งานโครงสร้าง
  - งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ 100 %
  - งานฐานราก แล้วเสร็จ 100 %
งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ 100 %
งานระบบ แล้วเสร็จ  80 %
งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ  80 %
งานตกแต่งภายในส่วนกลาง แล้วเสร็จ  50 %
อาคาร B 
งานโครงสร้าง
  - งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ  100 %
  - งานฐานราก แล้วเสร็จ  100 %
งานโครงสร้างพื้น แล้วเสร็จ  100 %
งานระบบ  แล้วเสร็จ  40 %
งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ  20 %
งานตกแต่งภายในส่วนกลาง
อาคาร C
งานโครงสร้าง
  - งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ 100 %
  - งานฐานราก แล้วเสร็จ 100 %
งานโครงสร้างพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ 100 %
งานระบบชั้น 1 แล้วเสร็จ 100 %
งานสถาปัตยกรรม
งานตกแต่งภายในส่วนกลาง
อาคาร D
งานโครงสร้าง
  - งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ 100 %
  - งานฐานราก แล้วเสร็จ 100 %
งานโครงสร้างพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ 100 %
งานระบบชั้น 1 แล้วเสร็จ 100 %
งานสถาปัตยกรรม
งานตกแต่งภายในส่วนกลาง
งานภายนอก
งานรั้วโครงการ แล้วเสร็จ 70 %
งานท่อและบ่อพัก แล้วเสร็จ 55 %
งานถนน แล้วเสร็จ 10 %

Progress รวม  37.00%

กรกฎาคม
2558

อัพเดตความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโครงการพลัมคอนโด สามัคคี เดือน กรกฎาคม 2558

อาคาร A
งานโครงสร้าง
  - งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ 100 %
  - งานฐานราก แล้วเสร็จ 100 %
งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ 100 %
งานระบบ งานเดินท่อชั้น 100%
งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ  4 %
งานตกแต่งภายในส่วนกลาง
อาคาร B 
งานโครงสร้าง
  - งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ 100 %
  - งานฐานราก แล้วเสร็จ  100 %
งานโครงสร้างพื้น แล้วเสร็จ 50 %
งานระบบ  แล้วเสร็จ  40 %
งานสถาปัตยกรรม
งานตกแต่งภายในส่วนกลาง
อาคาร C
งานโครงสร้าง
  - งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ 100 %
  - งานฐานราก แล้วเสร็จ 100 %
งานโครงสร้างพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ 100 %
งานระบบชั้น 1 แล้วเสร็จ 80 %
งานสถาปัตยกรรม
งานตกแต่งภายในส่วนกลาง
อาคาร D
งานโครงสร้าง
  - งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ 100 %
  - งานฐานราก แล้วเสร็จ 20 %
งานระบบ
งานสถาปัตยกรรม
งานตกแต่งภายในส่วนกลาง
งานภายนอก
งานรั้วโครงการ แล้วเสร็จ 70 %

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมทั้งโครงการอยู่ที่ประมาณ 37 % 

พฤษภาคม
2558

อัพเดตความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโครงการพลัมคอนโด สามัคคี เดือน พฤษภาคม 2558

อาคาร A

งานโครงสร้าง

  - งานตอกเสาเข็ม                     แล้วเสร็จ 100 %

  - งานฐานราก                          แล้วเสร็จ 100 %

  - งานพื้น 1                              แล้วเสร็จ 100 %

  - งานพื้น 2 และผนังชั้น1          แล้วเสร็จ 100 %

 - งานพื้น 3 และผนังชั้น 2          แล้วเสร็จ 60 %

งานระบบงานเดินท่อชั้น 100%

อาคาร B               

งานโครงสร้าง    

  - งานตอกเสาเข็ม                    แล้วเสร็จ  100 %

  - งานฐานราก                         แล้วเสร็จ  100 %

  - งานพื้น 1                            แล้วเสร็จ  40 %

งานระบบ                                แล้วเสร็จ  40 %

อาคาร C               

งานโครงสร้าง    

  - งานตอกเสาเข็ม                   แล้วเสร็จ 100 %

อาคาร D               

งานโครงสร้าง    

  - งานตอกเสาเข็ม                   แล้วเสร็จ 14 %

งานภายนอก       

งานรั้วโครงการ                        แล้วเสร็จ 50 %

 

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมทั้งโครงการอยู่ที่ประมาณ 8.23 %

เมษายน
2558

อัพเดตความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโครงการพลัมคอนโด สามัคคี เดือน เมษายน 2558

อาคาร A

งานโครงสร้าง   

งานตอกเสาเข็ม                    : แล้วเสร็จ 100 %

งานฐานราก                           : แล้วเสร็จ  100 %

งานระบบ                               : งานเดินท่อชั้น1 แล้วเสร็จ 100 %

อาคาร B

งานโครงสร้าง   

 งานตอกเสาเข็ม                   : แล้วเสร็จ  100 %

 งานฐานราก                          : แล้วเสร็จ 95 %

งานระบบ                               : งานเดินท่อชั้น 1  แล้วเสร็จ 40 %

อาคาร C

งานโครงสร้าง   

งานตอกเสาเข็ม                    : แล้วเสร็จ 91 %  

อาคาร D

งานโครงสร้าง                 : อยู่ระหว่างดำเนินการ          

ความคืบหน้างานก่อสร้างภายนอกอาคารโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 8.23%

มีนาคม
2558

อัพเดตความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโครงการพลัมคอนโด สามัคคี เดือน มีนาคม 2558

อาคาร A             

งานโครงสร้าง   

งานตอกเสาเข็ม : แล้วเสร็จ 100 %

งานฐานราก : แล้วเสร็จ 60 %

งานระบบ : งานเดินท่อชั้น 1

อาคาร B             

งานโครงสร้าง   

 งานตอกเสาเข็ม   : แล้วเสร็จ 90 %

 งานฐานราก : แล้วเสร็จ 5 %

งานระบบ : งานเดินท่อชั้น 1          

อาคาร C             

งานโครงสร้าง   

งานตอกเสาเข็ม    : แล้วเสร็จ 20 %  

อาคาร D

งานโครงสร้าง : อยู่ระหว่างดำเนินการ            

ความคืบหน้างานก่อสร้างภายนอกอาคารโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 7.49%